จิตอาสาทั่วไป

โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

ผู้ร่วมกิจกรรม ประชาชนทั่วไป กลุ่มคน นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน โรงงาน ชุมชน ร่วมเป็นจุดช่วยประชาสัมพันธ์ จุดรับบริจาค

กำหนดการจัดเก็บสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

จิตอาสาทั่วไป
จิตอาสาทั่วไป
จิตอาสาทั่วไป
จิตอาสาทั่วไป

แบบสแกนจิตอาสา (กรุณาสแกนให้ตรงภาค)

พันธกิจโครงการ พันธกิจโครงการ
 

พันธกิจ

พันธกิจโครงการ
 

ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอน
 

ประกาศ

ประกาศ