กระทรวงมหาดไทย โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

วัตถุประสงค์

นำประโยชน์จากการดำเนินโครงการจัดหาหนังสือสื่อการเรียนการสอนมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นทุรกันดารจำนวน 1,000 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจาก อบต. และเทศบาลต่างๆทั่วประเทศจำนวน 7,852 แห่ง ช่วยรณรงค์จัดเก็บมือถือเก่าจากประชาชนในพื้นที่

กำหนดการจัดเก็บสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561

พันธกิจโครงการ

พันธกิจ

พันธกิจโครงการ พันธกิจโครงการ

ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอน

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ