กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ "มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา"

วัตถุประสงค์

นำประโยชน์จากการดำเนินโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนจำนวน 30แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต และโรงพยาบาลทั่วประเทศจำนวน 12,000 แห่ง ช่วยรณรงค์จัดเก็บมือถือเก่าจากประชาชนตามครัวเรือน โดยมี อสม. จำนวน 1,040,00 คนช่วยทำหน้าที่

กำหนดการจัดเก็บสิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2561

โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เฟส 1

ได้มอบรายได้จากการรีไซเคิลโดยศูนย์ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ที่ได้รับบริจาคจากประชาชนให้แก่:

1. ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 ปี

2. มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

มอบโดย ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยในเฟส 2 จะมอบรายได้เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ให้แก่ 30 โรงพยาบาล และ 1 รพ.สต. ดังนี้ :

1. โรงพยาบาลราชวิถี

2. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

3. โรงพยาบาลกลาง

4. สถาบันประสาทวิทยา

5. โรงพยาบาลแพร่ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

6. โรงพยาบาลพะเยาต.บ้านต้อม อ.เมือง จ.พะเยา

7. โรงพยาบาลบ้านโคก ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

8. โรงพยาบาลน้าหนาว ต.น้าหนาว อ.น้าหนาว จ.เพชรบูรณ์

9. โรงพยาบาลอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

10. โรงพยาบาลตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

11. โรงพยาบาลไทรน้อยต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

12. โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรมต.ค้าพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

13. โรงพยาบาลวัดเพลงต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

14. โรงพยาบาลศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

15. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

16. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

17. โรงพยาบาลสิรินธร ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

18. โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย ต.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

19. โรงพยาบาลท่าคันโท ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

20. โรงพยาบาลบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

21. โรงพยาบาลเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

22. โรงพยาบาลพระทองค้า เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.พังเทียม อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา

23. โรงพยาบาลพนมดงรัก ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

24. โรงพยาบาลค้าเขื่อนแก้ว ต.ลุมพุก อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

25. โรงพยาบาลดงหลวง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

26. โรงพยาบาลนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

27. โรงพยาบาลเกาะเต่า ต.เกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี

28. โรงพยาบาลสุขสาราญ ต.กาพวน อ.สุขสาราญ จ.ระยอง

29. โรงพยาบาลมะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

30. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

31. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

หน่วยงาน รพ.สต. สแกนลงทะเบียน (กรุณาสแกนให้ตรงจังหวัด)

พันธกิจโครงการ

พันธกิจ

พันธกิจโครงการ พันธกิจโครงการ
 

ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน
 

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ