กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานการศึกษาเอกชน

โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนน้องๆที่ห่างไกล"

วัตถุประสงค์

นำประโยชน์จากการดำเนินโครงการจัดหาห้องสมุด หนังสือสื่อการเรียนการสอน ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี 60 จำนวนรวม 500 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนเอกชนและรัฐบาล ทั่วประเทศ ช่วยรณรงค์จัดเก็บมือถือเก่าจากนักเรียนและผู้ปกครอง

กำหนดการจัดเก็บสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561

กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานการศึกษาเอกชน
พันธกิจโครงการ พันธกิจโครงการ

พันธกิจ

พันธกิจโครงการ
 

ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอน
 

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ